LINE : @huayhora สมัครสมาชิก

“เทพทันใจ”

เทพทันใจเป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ณ ประเทศพม่าตำนานได้กล่าวไว้ว่า ตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ได้มีชาวรามัญ 8 ท่านได้เดินทางไปนมัสการพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้ประทานเส้นพระเกศา 8 เส้นให้กับชาวรามัญ ชาวรามัญจึงอัญเชิญพระเกศากลับมาที่เมืองหงสาวดี เหตุเช่นนี้เองจึงได้มีการสร้างเจดีย์ชเวดากองขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ้งตามตำนานได้เล่าต่อว่าก่อนที่ชาวรามันทั้ง 8 จะเข้าไปนมัสการพระพุทธเจ้านั้น ได้มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็นญาติของชาวรามัญกลุ่มนี้ ได้ชี้นิ้วไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ซึ่งจุดนี้จึงเป็นตำนานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพทันใจ” ยื่นชี้นิ้ว ไปทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดากองนั่นเอง

“เทพทันใจ” จัดได้ว่าที่พึ่งทางใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักการเมือง ดารา ศิลปิน นักร้องหรือคนทั่วไปนับถือกันเป็นจำนวนมาก หรือแม้กระทั้งพ่อค้าแม่ขายจะนิยมกันมาก เพราะเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้สมหวังรวดเร็วทันใจทุกที ชื่อว่า เทพทันใจ จึงเป็นคำที่ติดปาก

การสักการะบูชาเทพทันใจ

ดอกไม้ และผลไม้ นิยมใช้กล้วย และมะพร้าว เพราะเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาเทพทันใจ

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม สิทธิการิยะ ข้าแต่ท้าวเทพทันใจ

โสโสมะมา จิตตะภะวัง มหาลาภัง อิติพุทธัสสะ

สุวรรณนังวา ราชาตังวา มณีวา ธะนังวา ภิชังวา

อัตถังวา ปัตตังวาเงินทองหลั่งไหลมา มหาลาภา

เอหิ เอหิ อาคัจฉายะอิติ ปรารถนาอันใด พึ่งสำเร็จมา

นะมามีมา มหาลาโภ เทวะราชะกะนัง เชยยะ เชยยะ ภะวันตุ